21.§ Par Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” kustamās mantas nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, kas nosaka, ka atļauju atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteiktā institūcija un lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un ņemot vērā sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta G.Caunes 2019.gada 19.jūnija atzinumus, 2019.gada 16.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai šādu Balvu pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” kustamo mantu:

1.1. Automašīnu VW Passat Variant, valsts reģistrācijas numurs FE 8768, izlaiduma gads 1994;
1.2. Automašīnu VW Passat Variant, valsts reģistrācijas numurs DR 6913, izlaiduma gads 1989;
1.3. Traktors MTZ – 80, valsts reģistrācijas numurs T347LC, izlaiduma gads 1984;
1.4. Traktors MTZ – 80L, valsts reģistrācijas numurs T2213LL, izlaiduma gads 1987;
1.5. Universālā pašgājējmašīna EO – 2621, valsts reģistrācijas numurs T340LC, izlaiduma gads 1987.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN – TEX” veikt lēmuma 1.punktā minēto kustamo mantu atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Balvu novada pašvaldības aģentūras „SAN – TEX” direktoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas