22.§ Par debitora parāda dzēšanu Tilžas pagasta pārvaldei

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Izskatot Tilžas pagasta pārvaldes vadītājas p.i. R.Cakules 2019.gada 5.aprīļa iesniegumu Nr.1 – 6/24, kurā lūdz dzēst N.D., personas kods ***, zemes nomas parādu, jo N.D. miris 2015.gada 13.maijā un pamatojoties uz 2016.gada 21.janvāra Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2016 „Grāmatvedības uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā” 170.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem un ņemot vērā 2019.gada 24.aprīļa Latvijas zvērinātu notāru padomes vēstuli Nr.01 – 10/630 (reģistrēta pašvaldībā 25.04.2019 Nr.L – 1097jur/3.3.), kurā teikts, ka N.D. kā mantojuma atstājēja, lieta atrodas Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Ineses Bušas lietvedībā, lietas reģistrācijas Nr.140930, 2019.gada 16.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Dzēst N.D., personas kods ***, parādu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra Nr.3886 004 0111, 82.85 ha platībā, nomu EUR 121.80 (viens simts divdesmit viens euro un 80 centu) apmērā.
2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim veikt debitora parāda dzēšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas