23.§ Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu namu piesaistīto zemesgabalu iekārtošanai

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Izskatot daudzdzīvokļu mājas Ezera ielā 16, Balvos, mājas vecākās Rudītes Ziemeles 2018.gada 12.oktobra iesniegumu, daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 40, Balvos, mājas vecākās Aijas Mežales, 2019.gada 31.jūlija iesniegumu, daudzdzīvokļu mājas „Akācijas”, Kalna iela 11, Kubulu pag., mājas vecākās Lijas Bukovskas 2019.gada 1.augusta iesniegumu un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var apstiprināt budžeta grozījumus un uz Balvu novada Domes 2012.gada 13.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.25/2012 „Par Balvu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, 2019.gada 16.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 5 139,41 apmērā daudzdzīvokļu mājas Ezera ielā 16, Balvos, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, kas ir 50% no kopējās atbalstāmās summas EUR 10 278,81:

1.1. EUR 3 560,00 no 2019.gada budžetā paredzētā finansējuma;
1.2. EUR 1 579,41 no 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem.

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 8 182,77 apmērā daudzdzīvokļu mājas Ezera ielā 40, Balvos, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, kas ir 50% no kopējās atbalstāmās summas EUR 16 365,54:

2.1. EUR 5 669,00 no 2019.gada budžetā paredzētā finansējuma;
2.2. EUR 2 513,77 no 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem.

3. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 1 113,20 apmērā daudzdzīvokļu mājas „Akācijas”, Kubulu pag., Balvu nov., piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, kas ir 50% no kopējās atbalstāmās summas EUR 2 226,40:

3.1. EUR 771 no 2019. gada budžetā paredzētā finansējuma;
3.2. EUR 342,20 no 2020.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem.

4. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai ieplānot nepieciešamos līdzekļus 2020.gada Balvu novada pašvaldības budžeta projektā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas