24.§ Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pašvaldības, to iestādes, likuma „Par pašvaldībām” Pārejas noteikumu 1.punktu, kas nosaka, ka pagastu un pilsētu pašvaldības veic iedzīvotāju pastāvīgās dzīvesvietas reģistrāciju, līdz šo funkciju savā pārziņā pārņem Iekšlietu ministrija, LR Administratīvā procesa likuma 22.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka administratīvi procesuālā tiesībspēja pilnā apjomā piemīt pašvaldībai, 23.panta pirmo daļu, kas paredz, ka publisko tiesību juridiskās personas vārdā rīkojas piekritīgais orgāns, iestāde (amatpersona) vai cits pilnvarots tiesību subjekts, LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, kā arī, lai nodrošinātu pakalpojuma saņemšanu iespējami īsākā laika posmā, 2019.gada 16.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisti Ilzīti Dokāni, personas kods ***, izskatīt dzīvesvietas deklarēšanas jautājumus un pieņemt ar tiem saistītus lēmumus.
2. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāju Juri Annuškānu, personas kods ***, izskatīt dzīvesvietas deklarēšanas jautājumus un pieņemt ar tiem saistītus lēmumus Balvu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistes Ilzītes Dokānes prombūtnes laikā.
3. Pilnvarot Balvu novada pašvaldības juriskonsultu Sarmīti Gržibovsku, personas kods ***, izskatīt dzīvesvietas deklarēšanas jautājumus un pieņemt ar tiem saistītus lēmumus Balvu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistes Ilzītes Dokānes un Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja Jura Annuškāna prombūtnes laikā.
4. Noteikt, ka iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista kompetencē ir nodrošināt iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu, deklarējamo ziņu apjoma uzskaiti, informācijas sniegšanu par personas dzīvesvietu, ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu, saraksti ar ieinteresētajām personām, ievērojot Dzīvesvietas deklarēšanas likuma prasības, tajā noteikto kārtību un termiņus. Lēmumi ir noformējami atbilstoši LR Administratīvā procesa likumam.
5. Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista pieņemtie lēmumi ir apstrīdami Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā LR Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada Domes 2017.gada 9.februāra lēmumu „Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos” (sēdes protokols Nr.2, 46.§).
7. Noteikt, ka lēmums ir spēkā uz Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītājas Ilonas Blūmas prombūtnes laiku.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas