25.§ Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:55

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Amatpersonai (darbiniekam) piešķir Darba likumā noteikto obligāti piešķiramo papildatvaļinājumu. Papildus tam amatpersonai (darbiniekam), izņemot tiesnešus, prokurorus, kā arī šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā minētās amatpersonas (darbiniekus), var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas, Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 4.3.punktu, kas nosaka, ka Domes priekšsēdētāja vietniekam tiek apmaksāts papildatvaļinājums, kura ilgums ir 10 (desmit) darba dienas, Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces Anitas Petrovas 2019.gada 1.augusta iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt piecas papildatvaļinājuma dienas no 2019.gada 9.septembra, 2019.gada 16.augusta Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Andris Bačuks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Anita Petrova, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Piešķirt Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai PETROVAI piecas papildatvaļinājuma dienas no 2019.gada 9.septembra līdz 2019.gada 13.septembrim (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2018.gada 16.jūnija līdz 2019.gada 15.jūnijam.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas