26.§ Par finansējuma piešķiršanu Tilžas pagasta pārvaldei

Kategorija: 22.08.2019., Protokols Nr.13
Ceturtdiena, 29 Augusts 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 29 Augusts 2019 11:54

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt budžeta grozījumus, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.panta, kas nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, Balvu novada pašvaldības 2014.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.5/2014 „Noteikumi par Balvu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību”, Balvu novada pašvaldības Domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu „Par izglītības iestāžu tīkla reorganizēšanu Tilžas pagastā” (protokols Nr.6, 2.§), ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 9 (Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale), PRET – 2 (Andris Bačuks, Sandra Kindzule), ATTURAS – 2 (Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt finansējumu no Balvu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem Tilžas pagasta pārvaldei no Tilžas internātpamatskolas pārņemtās katlu mājas un ūdens artēziskās akas darbības nodrošināšanai 27 158 euro (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 0 centu).
2. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas