1.§ Par saistošo noteikumu Nr.9/2020 „Grozījumi Balvu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu

Kategorija: 30.03.2020., Protokols Nr.5
Pirmdiena, 06 Aprīlis 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 Aprīlis 2020 17:52

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, 23.pantu, kas nosaka, ka domes darba organizāciju nosaka pašvaldības nolikums, 24. Pantu, kas nosaka pašvaldības nolikuma saturu, 34.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka kārtību, kādā domes sēdes var notikt ar videokonferences palīdzību, 56.panta otro un trešo daļu, kas nosaka kārtību, kādā komitejas sēdes var notikt ar videokonferences palīdzību, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarītis, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.9/2020 “Grozījumi Balvu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” projektu (1.pielikums).
2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.9/2020 “Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma rakstu (2.pielikums).
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Saistošos noteikumus publicēt mājas lapā www.balvi.lv un pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

1. pielikums
2. pielikums