4.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa noteikšanu 2020.gadā

Kategorija: 30.03.2020., Protokols Nr.5
Pirmdiena, 06 Aprīlis 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 Aprīlis 2020 17:57

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, kurā ir noteikts, ka Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 13 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarītis, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, kuriem samaksas termiņš ir 2020.gads, noteikt vienu samaksas termiņu 2020.gada 15.decembri.