5.§ Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz SIA “AP Kaudzītes” kapitāla daļu iegādi

Kategorija: 30.03.2020., Protokols Nr.5
Pirmdiena, 06 Aprīlis 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 Aprīlis 2020 17:58

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.pantu, kurā ir noteikta kapitāla daļu pārdošanas kārtība publiskas personas kapitālsabiedrībā, Komerclikuma 189.pantu, kurā ir noteikta sabiedrības dalībnieku pirmpirkuma tiesības un ņemot vērā Alūksnes novada pašvaldības 2020.gada 2.marta vēstuli “Par piedāvājumu iegādāties kapitāla daļas” (reģ.Nr.ANP/1-36/20/460), ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Egons Salmanis, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarītis,), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Sandra Kindzule, Sandis Puks), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atteikties iegādāties, izmantojot pirmpirkuma tiesības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” (reģ.,Nr.44103026358, juridiskā adrese "Kaudzītes", Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405) Alūksnes novada pašvaldībai (reģistrācijas Nr. 90000018622) piederošās 7 144 kapitāla daļas par cenu EUR 48,56 par vienu daļu un kopējo pārdošanas cenu EUR 346 893;
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.