3.§ Par nekustamā īpašuma Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, sadali un nosaukuma piešķiršanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 10:25

Izskatot N.S., personas kods ***, adrese ***, 2020.gada 15.jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Bērzkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 3848 002 0133 vienu zemes vienību, N.S. nekustamais īpašums ar kadastra numuru 3848 002 0133, sastāv no divām zemes vienībām 8,7 ha kopplatībā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, Kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, neizmantojot ciparus; Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1. punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2020.gada 16.jūlija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Bērzkalnes pagastā ar kadastra numuru 3848 002 0133, 8,7 ha kopplatībā, zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0293.
2. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0293 izveidot jaunu īpašumu, piešķirt nosaukumu „Kundziņi”.
3. Paliekošajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3848 002 0133, 7,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Klementes”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).