5.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Lazdulejas pagastā, Balvu novadā sadali un zemes lietošanas mērķu noteikšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 17:44

Izskatot Lazdulejas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Višņakova iesniegumu par zemes vienības sadali un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz personas iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos; 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa; 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.361 “Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11.punktu kas nosaka, ka ja tiek būvēts, pārņemts pašvaldības īpašumā vai likvidēts pašvaldības ceļš vai iela, tiek mainīti pašvaldības ceļa vai ielas, tostarp tiltu un satiksmes pārvadu, tehniskie parametri, nosaukums vai adrese vai velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu un kopīgu gājēju vai velosipēdu ceļu laukums, pašvaldība viena mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo un iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā,, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1. punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2020.gada 16.jūlija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Sadalīt Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Lazdulejas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0248 divās zemes vienībās, saskaņā ar izkopējumu no Lazdulejas pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa:

1.1. Balvu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0356;
1.2. Balvu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0357.

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0356– 1104 – transporta līdzekļu garāžu apbūve.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0357– 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
4. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai sagatavot iesniegumu VAS “Latvijas Valsts ceļi” par izmaiņu veikšanu “Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā”, iekļaujot Lazdulejas pagasta ielu sarakstā ielu 51 m garumā (platība 204 m2), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0357.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums