6.§ Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Vectilžas pagastā

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 10:35

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, 2020.gada 16.jūlija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Vectilžas pagastā:

1.1. "Malubērzi" ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0149 no 0,3450 ha uz 0,4 ha;
1.2. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0154 no 0,4523 ha uz 0,4 ha;
1.3. "Petrova mājas" ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0065 no 5,4549 ha uz 5,2 ha;
1.4. "Mākoņu māja" ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0021 no 0,0393 ha uz 0,04 ha;
1.5. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0146 no 1,2926 ha uz 1,3 ha;
1.6. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0148 no 5,4462 ha uz 6,0 ha;
1.7. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0141 no 8,3036 ha uz 8,2 ha;
1.8. Pārupes iela 2 ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0156 no 0,2120 ha uz 0,25 ha;
1.9. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0140 no 5,692 ha uz 5,7 ha;
1.10. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 003 0079 no 8,3918 ha uz 7,9 ha;
1.11. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 004 0045 no 1,5253 ha uz 1,5 ha;
1.12. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 004 0091 no 4,0817 ha uz 4,0 ha;
1.13. Garā iela 10 ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0111 no 0,2263 ha uz 0,2 ha;
1.14. “Sporņu mājas” ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0024 no 6,9293 ha uz 6,8 ha;
1.15. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0094 no 3,3693 ha uz 3,5 ha;
1.16. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0192 no 7,5174 ha uz 7,5 ha;
1.17. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 005 0189 no 2,7971 ha uz 2,9 ha;
1.18. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0134 no 2,4087 ha uz 2,3 ha;
1.19. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0163 no 3,0161 ha uz 2,9 ha;
1.20. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0216 no 0,5324 ha uz 0,5 ha;
1.21. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0240 no 2,8153 ha uz 2,9 ha;
1.22. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0137 no 9,9591 ha uz 9,9 ha;
1.23. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0225 no 2,8572 ha uz 2,8 ha;
1.24. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0100 no 0,166 ha uz 0,2 ha;
1.25. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0101 no 1,15 ha uz 1,2 ha;
1.26. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0214 no 1,5134 ha uz 1,3 ha;
1.27. Garāžu iela 2 ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0121 no 1,1828 ha uz 1,2 ha;
1.28. “Ločmeļi” ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0035 no 7,796 ha uz 8,0 ha;
1.29. Garā iela 1 ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0094 no 0,1769 ha uz 0,2 ha;
1.30. “Lonsku mājas” ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0102 no 0,1671 ha uz 0,2 ha;
1.31. Garā iela 3 ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0122 no 0,234 ha uz 0,2 ha;
1.32. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0188 no 4,2 ha uz 4,0 ha;
1.33. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3890 006 0226 no 1,0338 ha uz 1,0 ha.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).