7.§ Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Vīksnas pagastā

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 10:36

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, 2020.gada 16.jūlija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Vīksnas pagastā:

1.1. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0188 no 7,6153 ha uz 7,4 ha;
1.2. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0089 no 9,6998 ha uz 9,8 ha;
1.3. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0145 no 1,3451 ha uz 1,5 ha;
1.4. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0041 no 0,757 ha uz 0,7 ha;
1.5. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 001 0126 no 2,0993 ha uz 2,0 ha;
1.6. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0226 no 1,6319 ha uz 1,5 ha;
1.7. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0141 no 7,6338 ha uz 7,0 ha;
1.8. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0096 no 0,9773 ha uz 1,0 ha;
1.9. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0307 no 0,7472 ha uz 0,7 ha;
1.10. “Bizunu māja” ar kadastra apzīmējumu 3894 002 0084 no 7,6542 ha uz 7,8 ha;
1.11. “Liepziedi” ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0240 no 2,9874 ha uz 3,0 ha;
1.12. “Bēržu mājas” ar kadastra apzīmējumu 3894 003 0300 no 1,1086 ha uz 1,2 ha;
1.13. Jaunā iela 3 ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0151 no 0,1841 ha uz 0,2 ha;
1.14. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0275 no 2,2308 ha uz 2,5 ha;
1.15. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0095 no 4,358 ha uz 4,0 ha;
1.16. “Ceļmalliepas” ar kadastra apzīmējumu 3894 005 0055 no 1,3592 ha uz 1,3 ha;
1.17. “Gurķīši 1” ar kadastra apzīmējumu 3894 006 0016 no 8,8533 ha uz 10,75 ha;
1.18. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 007 0164 no 4,7077 ha uz 4,2 ha;
1.19. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 007 0057 no 10,2639 ha uz 10,4 ha;
1.20. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 007 0069 no 5,4838 ha uz 5,0 ha;
1.21. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 008 0041 no 7,5604 ha uz 7,0 ha;
1.22. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 008 0055 no 2,0252 ha uz 1,8 ha;
1.23. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3894 007 0108 no 1,9987 ha uz 2,0 ha.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).