9.§ Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Briežuciema pagastā

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 10:38

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, 2020.gada 16.jūlija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Briežuciema pagastā:

1.1. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0079 no 4,7286 ha uz 4,7 ha;
1.2. “Ābeļkalns” ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0031 no 5,6843 ha uz 5,9 ha;
1.3. “Līgas” ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0052 no 1,2066 ha uz 1,2 ha;
1.4. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 002 0126 no 2,0285 ha uz 2,0 ha;
1.5. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 001 0042 no 1,6506 ha uz 1,65 ha;
1.6. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 002 0224 no 2,9614 ha uz 2,96 ha;
1.7. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0101 no 1,5269 ha uz 1,53 ha;
1.8. “Pienenes” ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0088 no 2,8773 ha uz 2,9 ha;
1.9. “Keiši” ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0096 no 1,0748 ha uz 1,1 ha;
1.10. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 003 0206 no 2,0691 ha uz 2,0 ha;
1.11. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0285 no 2,1473 ha uz 2,2 ha;
1.12. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0292 no 1,3023 ha uz 1,2 ha;
1.13. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0154 no 1,9321 ha uz 1,9 ha;
1.14. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0281 no 0,3971 ha uz 0,4 ha;
1.15. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0282 no 0,2878 ha uz 0,3 ha;
1.16. “Pamales” ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0093 no 0,107 ha uz 0,1 ha;
1.17. “Mūri” ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0139 no 1,4175 ha uz 1,4 ha;
1.18. “Puķītes” ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0147 no 0,6462 ha uz 0,6 ha;
1.19. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0155 no 0,3548 ha uz 0,4 ha;
1.20. “Gatves” ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0165 no 5,1008 ha uz 5,0 ha;
1.21. “Dzērves” ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0075 no 4,3903 ha uz 4,5 ha;
1.22. “Brasli” ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0078 no 1,0928 ha uz 1,0 ha;
1.23. “Zamaraiki” ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0085 no 0,8372 ha uz 0,8 ha;
1.24. “Ādolfi” ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0086 no 10,865 ha uz 11,3 ha;
1.25. “Dzidrumi” ar kadastra apzīmējumu 3852 005 0121 no 5,737 ha uz 5,7 ha.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).