10.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Briežuciema pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 17:45

Izskatot I.S., personas kods ***, adrese ***, iesniegumu par zemes vienības daļas iegādi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves); 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu; Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pamatojoties uz personas iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos; 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa; Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1. punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2020.gada 16.jūlija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Sadalīt Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Briežuciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0253 divās zemes vienībās, saskaņā ar izkopējumu no Briežuciema pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa:

1.1. Balvu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 0,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0296;
1.2. Balvu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0297;

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0296– 0702– trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0297– 1002 – noliktavu apbūve.
4. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0296 saglabāt nekustamā īpašuma “Pūpoli” (kadastra numurs 3852 004 0253) sastāvā.
5. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0297 izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu “Kurtuve”.
6. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0296 esošajām ēkām mainīt adresi no “Pūpoli”, Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595 uz “Pūpoli”, Briežuciems, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595.
7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0296 piešķirt adresi “Pūpoli”, Briežuciems, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595.
8. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0297 esošajai ēkai mainīt adresi no “Kurtuve”, Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595 uz “Kurtuve”, Briežuciems, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595.
9. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0297 piešķirt adresi “Kurtuve”, Briežuciems, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595.
10. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kurtuve”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 004 0297, 0,12 ha platībā.
11. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības 10.punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.
12. Uzdot Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
13. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
14. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums