17.§ Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu V.I.

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 12:03

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 151.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes, priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā, otro daļu, kas nosaka, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem: 1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju; 2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" un ņemot vērā bijušās Krišjāņu pagasta padomes priekšsēdētājas V.I. 2020.gada 7.jūlija iesniegumu (reģistrēts 08.07.2020., Nr.BNP/2020/3.6.1/1223/S) un tam pievienotos dokumentus (kopijas no V.I. darba grāmatiņas un algas nodokļu grāmatiņas), kuros ir redzams, ka V.I. ir bijusi Krišjāņu pagasta padomes priekšsēdētāja trīs sasaukumus (no 1991.gada 28.maija līdz 2001.gada 20.martam) un atbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu minēto pabalstu, 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt ikmēneša pabalstu bijušajai Krišjāņu pagasta padomes priekšsēdētājai V.I., personas kods ***, kas atbilst divu minimālo mēnešalgu apmēram, no Balvu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, sākot ar 2020.gada 10.augustu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.