31.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0238 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 18:02

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6.punktu, kas nosaka, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, 32.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru, 40.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). Izsoles sākuma nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, Balvu novada pašvaldības 2019.gada 28.marta Noteikumiem Nr. 2/2019 “Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu”, ņemot vērā nekustamā īpašuma vērtētāja SIA “Dzieti” 2020.gada 25.jūnija atskaiti, 2020.gada 22.aprīļa Balvu novada pašvaldības Zemes gabalu iznomāšanas un zemes nomas līgumu pagarināšanas iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 3.§), 2020.gada 7.jūlija Balvu novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.15,20.§), un zemnieku saimniecības “Augstkalnu mājas”, reģistrācijas numurs 43401001129, adrese "Augstkalnu mājas", Aizezere, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580, pilnvarotās personas Andra Sekača iesniegumu, 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Vīksnas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0238, 0,5173 ha platībā.
2. Izsolīt nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3894 004 0238 Vīksnas pagastā, Balvu novadā, 0,5173 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
3. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumcenu EUR 47,00 (četrdesmit septiņi euro, 00 centi) gadā bez PVN.
4. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5. Uzdot Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.

1. pielikums
2. pielikums