37.§ Par nedzīvojamās telpas Nr. 14 „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 18:07

Izskatot S.V., personas kods ***, adrese ***, 2020.gada 2.jūlija iesniegumu par telpu nomu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu, kas nosaka, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs; 23.punktu, kas nosaka, ka nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē; 24.punktu, kas nosaka, ka nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu; 27.punktu, kas nosaka, ka iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai; 79.punktu, kas nosaka, ka, ja nomas objekts ir nekustama manta, nomas objekta nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nomas objekta tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus; 80.punktu, kas nosaka, ka nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju un Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikuma (apstiprināts ar Balvu novada Domes 22.10.2009. lēmumu (sēdes prot. Nr.15, 5.§)) 4.4.punktu, kas nosaka, ka komisija nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu (medību, nedzīvojamo telpu un zemes) nomas tiesību izsoles, 2020.gada 7.jūlija Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.15, 28.§), 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nedzīvojamo telpu Nr. 14 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3856 004 0161 001 014) „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, 11,1 m2 platībā, atbilstoši pielikumam, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
2. Noteikt nomas maksu EUR 0,21/ m2 (nulle euro 21 cents) bez PVN mēnesī par 1m2 (vienu kvadrātmetru), saskaņā ar sertificētā vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu.
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus un maksājumus par saņemtajiem rēķiniem (elektrība, aukstais ūdens, apkure), (t.sk. nekustamā īpašuma nodokli par zemi (kadastra apzīmējums 3856 004 0161) proporcionāli Ēkas platībai 216,34 kv.m).
3. Apstiprināt sekojošu publicējamo informāciju:

“Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu Nr. 14, 11,1 m2 platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3856 004 0161 001 014) „Krišjāņu pamatskola”, Krišjāņi, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā.
Iznomāšanas termiņš – 5 (pieci) gadi. Iznomāšanas mērķis - komercdarbības veikšanai.
Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2020.gada 10.augusta līdz 2020.gada 17.augustam plkst. 16.00.
Izsolāmo telpu apskati var veikt iepriekš saskaņojot ar Balvu novada pašvaldības Krišjāņu pagasta parvaldes vadītāju Ivetu Socku-Puisāni (mob.t.29447351).
Izsole notiks 2020.gada 18.augustā plkst. 10 00 , Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).
Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darba dienu no katru darbdienu no 2020.gada 10.augusta līdz 2020.gada 17.augustam plkst. 16.00“.

4. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikums).
5. Apstiprināt nomas līguma projektu (pielikums).
6. Uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaļai ievietot sludinājumu par telpu nomas tiesību izsoli Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv.
7. Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt nomas tiesību izsoli.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
9. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums