38.§ Par nedzīvojamās telpas garāžas Nr.3 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 16:42

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 63.punktu, kas nosaka, ka, ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu, iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu un nedzīvojamo telpu Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus (Balvu novada pašvaldības Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2020.gada 7.jūlija sēdes protokols Nr.15, 13.§), 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.3 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā 101,70 m2 kopplatībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0301 001 003), nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju I.E., personas kods ***, adrese ***.
2. Uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot lēmuma 1.punktā minētās nedzīvojamās telpas – garāžas Nr.3 Liepu ielā 1B, Balvos, Balvu novadā, nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar I.E.. Nedzīvojamās telpas nomas līgumu slēgt uz 5 (pieciem) gadiem.
3. Noteikt nomas maksu EUR 0,33/ m2 (nulle euro 33 centi) bez PVN mēnesī par 1m2 (vienu kvadrātmetru).
4. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.