41.§ Par kustamās mantas – cirsmu nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 03 Augusts 2020 14:15

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktam, kas nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Finanšu komisijas sēdi sasauc mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai finanšu komisijā iesniegts attiecīgs pašvaldības lēmums. Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojušie pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka publiska persona, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, 8.panta piekto daļu, kas nosaka, ka kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu 9.panta trešo daļu, kas nosaka, ka kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta, SIA „TF Universal” 2020.gada 14.janvāra atskaiti, un ņemot vērā to, ka iegūtie finanšu līdzekļi tiks izlietoti Balvu kultūras un atpūtas centra gaismas mehānikas piegādei un uzstādīšanai, skatuves izgaismošanas aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai, skatuves mehānikas piegādei un uzstādīšanai, 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs), PRET – 2 (Sandra Kindzule, Sandis Puks), ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt atklātā izsolē kustamo mantu - cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kadastra Nr. 3858 003 0110, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3858 003 0110,1.kvartāla 8., 1., 2., 3., 72., 69., 70., 68., 64., 61., 54., 52., 60., 47., 36., 40., 41., 35., 33., 27. un 14.nogabalā izcērtamā platība 18.01 ha.
2. Apstiprināt cirsmas nosacīto sākumcenu EUR 136 200 (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši divi simti euro).
3. Apstiprināt cirsmas nekustamajā īpašumā „Pagastlauki”, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles noteikumus (Pielikums Nr.1).
4. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai

Pielikums
Cirsmas novērtējums