47.§ Par priekšfinansējumu nodrošināšanu biedrības “Kalmārs” ERASMUS+ projektam “Give to get”

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 17:25

Izskatot biedrības “Kalmārs” 2020.gada 9.jūlija iesniegumu Nr.2/2020 un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), Balvu novada pašvaldības 2015.gada 14.maija noteikumu Nr.2/2015 „Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir finansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” 4.4. punktu, kas nosaka, ka Finanšu komiteja sniedz savu atzinumu par piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu sabiedriskajai organizācijai, nepārsniedzot pašvaldības budžetā noteikto apropriāciju sabiedrisko organizāciju atbalstam un virza sagatavoto lēmuma projektu izskatīšanai uz Domes sēdi, un 2.1.1.punktu, kas nosaka, ka viens no finansēšanas mērķiem ir atbalstīt sabiedriskās organizācijas aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Balvu novada pašvaldības teritorijā, 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodrošināt ERASMUS+ projekta “Give to get” (Nr.2019-LV02-ESC11-002634) priekšfinansējumu divdesmit procentu apmērā biedrībai „Kalmārs”, Reģ. Nr.40008205991, Brīvības iela 48, Balvi, Balvu nov., LV – 4501, projekta realizācijai, t.i. EUR 3299 (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 0 centu) apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 16 495 (sešpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 0 centu).
2. Paredzēt Balvu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā finanšu līdzekļus projekta priekšfinansējuma izmaksu segšanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.