48.§ Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības pasākumiem izglītības jomā

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 17:29

Izskatot 2020.gada 3.jūlija Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes iesniegumu Nr.IKS/2020/1.8/160/N un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt budžeta grozījumus, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, Balvu novada Domes 2014.gada 9.oktobra noteikumu Nr.5/2014 “Noteikumi par Balvu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību” 27.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības budžeta izpildes gaitā Balvu novada pašvaldības dome ir tiesīga veikt grozījumus pašvaldības budžetā, 2020.gada 16.jūlija Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2020.gada apstiprinātajiem pamatbudžeta līdzekļiem 27 080 euro informācijas tehnoloģiju iegādei vispārizglītojošām izglītības iestādēm:

1.1. Balvu Profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai 15 080 euro (piecpadsmit tūkstoši astoņdesmit euro), samazinot pašvaldības dotāciju skolēnu ēdināšanai par 3 192 euro (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro) un papildus novirzot no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas “XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētki” 11 888 euro (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro);
1.2. Tilžas vidusskolai 5000 euro (pieci tūkstoši euro), novirzot no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas “XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētki” 5000 euro (pieci tūkstoši euro);
1.3. Bērzpils vidusskolai 4500 euro (četri tūkstoši pieci simti euro), samazinot pašvaldības dotāciju skolēnu ēdināšanai par 422 euro (četri simti divdesmit divi euro) un papildus novirzot no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas “XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētki” 4078 euro (četri tūkstoši septiņdesmit astoņi euro);
1.4. Stacijas pamatskolai 2500 euro (divi tūkstoši pieci simti euro), samazinot pašvaldības dotāciju skolēnu ēdināšanai par 551 euro (pieci simti piecdesmit viens euro) un papildus novirzot no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas “XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētki” 1949 euro ( viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit deviņi euro).

2. Piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2020.gada apstiprinatajiem pamatbudžeta līdzekļiem Balvu profesionālajai un vispārizglītojošai vidusskolai 17 007 euro (septiņpadsmit tūkstoši septiņi euro) jauno izglītības programmu “Programmēšana” ar specializāciju “Programmēšanas tehniķis” un “Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli” ar specializāciju “Datorsistēmu tehniķis” īstenošanai, novirzot no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas “XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētki” 6298 euro (seši tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro) un no Balvu pamatskolas pašvaldības dotācijas skolēnu ēdināšanai 10 709 euro (desmit tūkstoši septiņi simti deviņi euro).
3. Piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2020.gada apstiprinatajiem pamatbudžeta līdzekļiem Tilžas vidusskolai 22 817 euro (divdesmit divi tūkstoši pieci simti desmit euro) speciālās klases izveidošanai Vidzemes ielā 2b, Balvos, t.sk. remontdarbiem 10 495 euro (desmit tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro), novirzot no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas “Sociālie pabalsti” 6495 euro (seši tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro), no Balvu pamatskolas pašvaldības dotācijas skolēnu ēdināšanai 5005 euro (pieci tūkstoši pieci euro), no Balvu Valsts ģimnāzijas pašvaldības dotācijas skolēnu ēdināšanai 1010 euro (viens tūkstotis desmit euro), no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas “Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumi” 6000 euro (seši tūkstoši euro), no pamatbudžeta izdevumu pozīcijas “Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem” 4307 euro (četri tūkstoši trīs simti septiņi euro).
4. Uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma 1., 2. un 3.punktam.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.