52.§ Par atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 17:35

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka amatpersonai piešķir Darba likumā noteikto obligāti piešķiramo papildatvaļinājumu, papildus tam amatpersonai, var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kas nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas, 149.panta otro daļu, kas nosaka, ka darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām, Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 4.3.punktu, kas nosaka, ka Domes priekšsēdētāja vietniekam tiek apmaksāts papildatvaļinājums, kura ilgums ir 10 (desmit) darba dienas, Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieces Anitas Petrovas 2020.gada 17.jūlija iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu - vienu kalendāra nedēļu un 10 papildatvaļinājuma dienas no 2020.gada 10.augusta, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 11 (Aija Mežale, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Anita Petrova, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Piešķirt Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai PETROVAI ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – vienu kalendāra nedēļu no 2020.gada 10.augusta līdz 2020.gada 16.augustam (ieskaitot) un 10 papildatvaļinājuma dienas no 2020.gada 17.augusta līdz 2020.gada 28.augustam (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2019.gada 16.jūnija līdz 2020.gada 15.jūnijam.