53.§ Par izmaiņām Balvu novada Pastāvīgās iepirkumu komisijas skaitliskajā un vārdiskajā sastāvā

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 17:36

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs vai darba grupās, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka likumā minēto iepirkuma procedūru veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju un 24.panta otro daļu, kas nosaka, ka iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, Balvu novada pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma 1.4.punktu, kas nosaka, ka komisijas skaitlisko un vārdisko personālsastāvu nosaka un apstiprina dome uz savas darbības pilnvaru laiku, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ievēlēt Olgu Siņicu, personas kods ***, par Balvu novada Pastāvīgās iepirkumu komisija locekli.
2. Noteikt Pastāvīgās iepirkumu komisijas skaitlisko sastāvu – 6 locekļi.