54.§ Par saistošo noteikumu Nr.15/2020 „Grozījumi Balvu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu

Kategorija: 23.07.2020., Protokols Nr.11
Trešdiena, 29 Jūlijs 2020
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 29 Jūlijs 2020 18:13

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, 23.pantu, kas nosaka, ka domes darba organizāciju nosaka pašvaldības nolikums, 24.pantu, kas nosaka pašvaldības nolikuma saturu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.15/2020 “Grozījumi Balvu novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” projektu (1.pielikums).
2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.15/2020 “Grozījumi 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma rakstu (2.pielikums).
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Saistošos noteikumus publicēt mājas lapā www.balvi.lv un pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

1. pielikums
2. pielikums