2.§ Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 12.aprīļa lēmumā “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.g. iekļauto Balvu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu”

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Piektdiena, 04 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 04 Decembris 2020 11:49

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1punktu, kas nosaka, ka plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos iekļauj tikai ar attiecīgo pašvaldību saskaņotu šo noteikumu 35.11.5.apakšpunktā minēto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai reāli nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem, tai skaitā 9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamo finansējumu, kā arī sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības katrai pašvaldībai un 2020.gada 19.novembra Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Rosināt Latgales plānošanas reģionam veikt izmaiņas Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam (Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/005) ietvaros) 34.tabulas “Plānotais SBSP pilngadīgām personām ar GRT izvietojums un tā pamatojums” objekta Liepu iela 2, Balvi, aprakstošajā daļā, precizējot apraksta daļu no “Ēka tiks renovēta un pēc renovācijas tajā atradīsies tikai grupu dzīvokļi (pilnīga ēkas noslodze) uz “Daļa ēkas tiks renovēta un tajā atradīsies grupu dzīvokļi 16 (sešpadsmit) personām ar garīga rakstura traucējumiem (daļēja ēkas noslodze). Nerenovētajā ēkas daļā atradīsies divi atsevišķi dzīvokļi personām ar kustību funkcionāliem traucējumiem, katrā dzīvoklī ir pieejama sava virtuve un sanitārais mezgls.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.