6.§ Par Stacijas pamatskolas attīstības plāna 2020./2021.-2022./2023.mācību gadam apstiprināšanu

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Piektdiena, 04 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 10:55

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), 21.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības ekonomiskās un sociālās attīstības programmas, 2020.gada 19.novembra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

Apstiprināt Stacijas pamatskolas Attīstības plānu 2020./2021.-2022./2023.mācību gadam (pielikumā).

Pielikums