20.§ Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.Z. Krišjāņu pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Piektdiena, 04 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 11:04

Izskatot I.Z., personas kods ***, adrese ***, 2020.gada 2.oktobra iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, kā arī ņemot vērā, ka zemes vienība Krišjāņu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0226 pirms iznomāšanas atradās I.Z. pastāvīgā lietošanā, saskaņā ar Krišjāņu pagasta padomes 1994.gada 25.novembra lēmumu, zemes lietošanas tiesības I.Z. izbeigtas ar Balvu novada Domes 2011.gada 15.februāra lēmumu, 2011.gada 4.aprīlī ar I.Z. noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 24, kurš ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, 2020.gada 19.novembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 2011.gada 4.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.24 ar I.Z. par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Krišjāņu pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0226, 0,6 ha platībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,2 ha, zem ēkām un pagalmiem – 0,4 ha), nomu, lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Krišjāņu pagasta kadastra kartes (pielikums), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu pagarināt uz 10 (desmit) gadiem.
2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums