34.§ Par adreses piešķiršanu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 09:38

Izskatot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas 2020.gada 29.oktobra vēstuli, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 7.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 14.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei noteikts ceļa statuss, apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes vienību saglabā vai piešķir nosaukumu, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1. punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2020.gada 19.novembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Saglabāt adresi “Verpuļeva 16”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-4501, zemes vienībai Balvu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0582.
2. Likvidēt adresi “Verpuļeva 16”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-4501, ēkām Balvu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0339 001, 3846 005 0339 002 un 3846 005 0339 003.
3. Piešķirt adresi “Verpuļeva 339”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-4501, zemes vienībai Balvu pagastā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0339 un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0339 001, 3846 005 0339 002 un 3846 005 0339 003.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).