37.§ Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Verpuļeva 78” un adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 11:11

Izskatot O.K., personas kods ***, adrese ***, 2020. gada 30.oktobra iesniegumu par zemes vienības iegādi, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktam.; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam); 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 7.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 14.punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei noteikts ceļa statuss, apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes vienību saglabā vai piešķir nosaukumu, Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 13/2012 “Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1. punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, 2020.gada 19.novembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma ar kadastra numuru 3846 003 0228 zemes vienību 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0779.
2. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0779 izvedot jaunu īpašumu un piešķirt, nosaukumu “Verpuļeva 78”.
3. Atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekrītošu starpgabalu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0779, 0,08 ha platībā, Balvu pagastā, Balvu novadā.
4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0779 adresi “Verpuļeva 78”, Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-4501.
5. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Verpuļeva 78”, Balvu pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0779, 0,08 ha platībā, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
6. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības 5.punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.
7. Uzdot Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
9. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums