38.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 09:46

Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles, adrese Bērzpils iela 2A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, vadītājas Sandras Kindzules 2020.gada 23.septembra iesniegumu par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, kas nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ņemot vērā, ka 2005.gada 30.maijā ar Nodarbinātības valsts aģentūru noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.4, kura termiņš beidzas 2020.gada 31.decembrī, 2020.gada 19.novembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajai daļai, jautājuma lemšanā nepiedalās Sandra Kindzule, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 2005.gada 30.maijā noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.4 ar Nodarbinātības valsts aģentūru par Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Bērzpils ielā 2A, Balvos, Balvu novadā ar kopējo platību 246,00 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 003 0515 001 005) nomu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu EUR 1,42 (viens euro, 42 centu) bez PVN mēnesī par 1 m2 (vienu kvadrātmetru).
3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus un maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).