39.§ Par Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 19, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu ar biedrību “Motoklubs Spieķi Vējā”

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 09:48

Izskatot biedrības “Motoklubs Spieķi Vējā”, reģistrācijas numurs 40008087093, aderse Ezera iela 40-37, Balvi, Balvu nov., LV-4501, valdes priekšsēdētāja Anda Grāvīša 2020.gada 12.oktobra iesniegumu par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „b” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2018.gada 20.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, kas nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, ņemot vērā, ka 2018.gada 10.decembrī ar biedrību “Motoklubs Spieķi Vējā” noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.708, kura termiņš beidzas 2020.gada 24.oktobrī, 2020.gada 19.novembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 2018.gada 10.decembrī noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.708 ar biedrību “Motoklubs Spieķi Vējā” par Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 19, Balvos, Balvu novadā 99,10 m2 platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0394 001 – administratīvā ēka) un nedzīvojamo telpu 24,00 m2 platībā (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 001 0394 004 – šķūnis) nomu uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu:

2.1. par telpām administratīvajā ēkā - EUR 0,80 (nulle euro, 80 centi) bez PVN mēnesī par 1 m2;
2.2. par telpām šķūnī - EUR 0,40 (nulle euro, 40 centi) bez PVN mēnesī par 1 m2.

3. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus un maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).