40.§ Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.13 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 09:50

Izskatot G.B., personas kods ***, adrese ***, 2020.gada 27.oktobra iesniegumu par dzīvokļa iegādi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem; 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, ņemot vērā, ka 1999.gada 21.septembrī ar G.B. noslēgts Dzīvojamo telpu īres līgums, 2020.gada 19.novembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.13 Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 36,80 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0392 001 013) un kopīpašuma 3680/401130 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 3801 003 0392 001) un zemes, atbilstoši domājamām daļām 0,0040 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0392 013).
2. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).