42.§ Par rezerves zemes fonda zemes vienības Skolas ielā 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā, piekritību Balvu novada pašvaldībai, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 11:13

Izskatot A.P., personas kods ***, adrese ***, iesniegumu par zemes vienības iegādi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, kas nosaka, ka šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība; 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, kas nosaka, ka pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas un noteikumos minēto dokumentu saņemšanas, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet likumā noteiktajos gadījumos – tās noteikta iestāde vai amatpersona pieņem lēmumu par attiecīgās atvasinātās publiskās personas nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu; Balvu novada pašvaldības 2012.gada 12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13/2012 „Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 1.punktu, kas nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai apsaimniekošanā Balvu novadā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemes gabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar šo Noteikumu pielikumā esošajiem dokumentiem elektroniskā veidā, ņemot vērā, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0337 ar Balvu novada Domes 2020.gada 27.augusta lēmumu “Par grozījumiem Tilžas pagasta padomes 2008.gada 19.septembra lēmumā „Par lauku apvidus zemes piekritību Tilžas pašvaldībai” un zemes vienību atzīšanu par zemi, par kuru nav pieņemts lēmums par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” (sēdes protokols Nr.13, 29.§) noteikta par zemi, par kuru nav pieņemts lēmums par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, uz kuru pamatojoties Valsts zemes dienests ieskaitījis zemes vienību rezerves zemes fondā 2020.gadā un ministrijām nebija iespējas izvērtēt, kuras sarakstā norādītās zemes vienības piekrīt vai pieder valstij un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz attiecīgās ministrijas vārda, 2016.gada 29.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” noteiktajā kārtībā, 2020.gada 19.novembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemi zemes vienību Tilžas pagastā ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0337, 0,3 ha platībā.
2. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu Skolas iela 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā.
3. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Skolas iela 11A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā ar kadastra numuru 3886 003 0337, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0337, 0,3 ha platībā, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (pielikumā), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.
4. Uzdot Saimnieciskajai nodaļai veikt nepieciešamās darbības 3.punktā minētā nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda.
5. Uzdot Īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
7. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums