51.§ Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs GC1042, nodošanu atsavināšanai

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 10:09

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, kas nosaka, ka atļauju atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteiktā institūcija un lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu, „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, Balvu sporta skolas direktores L. Beļikovas 2020.gada 6.novembra iesniegumu, 2020.gada 19.novembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis, Sandra Kindzule, Pēteris Kalniņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Sandis Puks), Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai Balvu novada pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs GC1042, izlaiduma gads 1999.
2. Uzdot Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu un izstrādāt izsoles noteikumus.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.