54.§ Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 48, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 10:16

Izskatot sabiedriskā labuma organizācijas „Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība”, reģistrācijas numurs 40008017698, juridiskā adrese Liepu iela 2-4, Balvi, Balvu nov., LV – 4501, 2020.gada 10.novembra iesniegumu, kurā lūdz nodot bezatlīdzības lietošanā telpas 42,90 m2 platībā Brīvības ielā 48, Balvos, Balvu novadā (kadastra apzīmējums 3801 003 0480 001 001) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai; 5.panta trešo daļu, kas nosaka, ka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; nodošanas nepieciešamība un lietderība; nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ; citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu; 5.panta trešo prim daļu, kas nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus; 5.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, ja bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi; 5.panta piekto daļu, kas nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti; 5.panta sesto daļu, kas nosaka, ka pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi un ņemot vērā to, ka sabiedriskā labuma organizācijai „Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība”, reģistrācijas numurs 40008017698, juridiskā adrese Liepu iela 2-4, Balvi, Balvu nov., LV – 4501, sabiedriskā labuma organizācijas statuss spēkā no 2005.gada 23.maija, 2020.gada 19.novembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijas “Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība” (reģistrācijas numurs 40008083890) vajadzībām bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem:

1.1. nedzīvojamo telpu Nr.20 Brīvības ielā 48, Balvos, Balvu novadā (kadastra apzīmējums 3801 003 0480 001 001), 9,00 m2 platībā, atlikusī telpas bilances vērtība EUR 1691,57 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit viens euro un 57 centi), telpas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs;
1.2. nedzīvojamo telpu Nr.21 Brīvības ielā 48, Balvos, Balvu novadā (kadastra apzīmējums 3801 003 0480 001 001), 4,50 m2 platībā, atlikusī telpas bilances vērtība EUR 845,78 (astoņi simti četrdesmit pieci euro un 78 centi), telpas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs;
1.3. nedzīvojamo telpu Nr.22 Brīvības ielā 48, Balvos, Balvu novadā (kadastra apzīmējums 3801 003 0480 001 001), 29,40 m2 platībā, atlikusī telpas bilances vērtība EUR 5525,78 (pieci tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro un 78 centi), telpas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs;

2. Noteikt nedzīvojamās telpas lietošanas mērķi – piedalīties projektu īstenošanā, organizēt nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, rīkot biedrības sapulces un uzglabāt, izsniegt un remontēt tehniskos palīglīdzekļus.
3. Uzdot Balvu Bērnu un jauniešu centra direktorei Olitai Losevai noslēgt līgumu par nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem sabiedriskā labuma organizācijai „Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība”, līgumā nosakot, ka sabiedriskā labuma organizācija iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus un maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem (elektrība, apkure, aukstais ūdens, atkritumu izvešana).
4. Lietošanā nodotā nedzīvojamā telpa nododama atpakaļ Balvu novada pašvaldībai pēc noslēgtā līguma termiņa beigām. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja nodibinājums zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu, un, ja netiek ievēroti lēmuma 2.punktā noteiktie telpu lietošanas mērķi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.