55.§ Par dzīvokļa Nr.22, Pārupes ielā 10, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā īrnieka ieguldījumu kompensāciju, piemērojot īres maksas apjoma samazināšanu

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 10:20

Izskatot S.R., personas kods ***, adrese ***, 2020.gada 17.septembra iesniegumu, kurā lūdz noteikt kompensāciju par pašvaldības dzīvoklī Pārupes ielā 10 -22, Tilžā, veikto ieguldījumu remontdarbos, konstatēts, ka:

1. 2020.gada 10.jūnijā Tilžas pagasta pārvaldē saņemts S.R., personas kods ***, iesniegums (TLP/2020/1-18/98/S) ar lūgumu atļaut veikt logu nomaiņu Balvu novada pašvaldībai piederošajā dzīvoklī Pārupes ielā 10-22, Tilžā.
2. 2020.gada 16.jūnijā Tilžas pagasta pārvaldes izveidota komisija apsekoja dzīvokli Pārupes ielā 10-22, Tilžā, novērtēja logu tehnisko stāvokli, sastādot Apsekošanas aktu.
3. 2020.gada 19.jūnijā Tilžas pagasta pārvalde sagatavoja Atzinumu Nr. TLP/2020/1-8/88, par nepieciešamību nomainīt logus.
4. 2020.gada 8.jūlijā starp S.R. un SIA “LIARPS” tika noslēgts Līgums Nr. 1349 logu nomaiņai par kopējo summu EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro, 00 centi).
5. 2020.gada 24.septembrī Tilžas pagasta pārvaldes izveidota komisija apsekoja dzīvokli Pārupes ielā 10-22, Tilžā, un konstatēja, ka logu nomaiņa dzīvoklī ir veikta, par ko sastādīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu), likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka īrnieka pienākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un veikt šīs telpas kārtējo remontu, Balvu novada pašvaldības 2014.gada 10.aprīļa noteikumu Nr. 1/2014 ”Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” (protokols Nr.6, 18.§) 2.8.punktu, kas nosaka, ka īrnieks pēc atļauto remontdarbu izpildes iesniedz iesniegumu par dzīvoklī veikto ieguldījumu kompensāciju pašvaldībā vai Pārvaldē. Iesniegumam pievieno remontdarbu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un 3.1.punktu, kas nosaka, ka īrnieka ieguldījumi nepieciešamo remontdarbu veikšanai pašvaldības dzīvoklī tiek kompensēti, atbrīvojot īrnieku no īres maksas – peļņas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, uz noteiktu laiku. Periods atbrīvošanai no īres maksas tiek noteikts, ņemot vērā īres maksas daļas, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, lielumu un nepieciešamos remontdarbos ieguldīto summu, ņemot vērā, ka īres maksas peļņas daļa par dzīvokli Pārupes ielā 10-22 noteikta EUR 0,10 par 1 m2 , kas mēnesī sastāda EUR 6,31 (seši euro un 31 centi), 2020.gada 19.novembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atbrīvot dzīvokļa Nr.22, Pārupes ielā 10, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads īrnieci S.R., personas kods ***, no īres maksas peļņas daļas par dzīvojamās telpas lietošanu EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro, 00 centi) apmērā sākot ar 2020.gada 1.novembra līdz 2027.gada 28.februārim.
2. Uzdot Tilžas pagasta pārvaldei veikt grozījumus dzīvojamās telpas īres līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
4. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).