56.§ Par krīzes skarto nozaru (kurām, sakarā ar Covid – 19 izplatību, ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija) atbalsta pasākumiem Balvu novadā

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 10:22

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2020. gada 31. decembrim atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem., likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; 2020.gada 24.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” un 2020.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, 2020.gada 19.novembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt, ka ar 2020.gada 9.novembri līdz turpmāko lēmumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma darbības laiku īstenot šādus krīzes skarto nozaru (kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija) atbalsta pasākumus:

1.1. komersantus, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs, pilnā apmērā atbrīvo no telpu nomas maksas un nomas maksas par virtuves iekārtu izmantošanu;
1.2. komersantus, biedrības un pašnodarbinātās personas, kas veic sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, tūrisma pakalpojumus, publisku pasākumu rīkošanu, fizioterapijas, rehabilitācijas un skaistumkopšanas pakalpojumu, mākslinieciskās jaunrades darbības, universālo pasta un citu pakalpojumu sniegšanu Balvu novada pašvaldības nomātajās telpās, kā arī visas pārējās nozares, kas noteiktas augstāk minētajos noteikumos, pamatojoties uz personas motivētu iesniegumu un 2020.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktā un 4.punktā noteiktajiem kritērijiem:

1.2.1. pilnā apmērā atbrīvo no telpu nomas maksas par periodu, kurā komersants pārtraucis pakalpojuma sniegšanu;
1.2.2. samazina telpu nomas maksu par periodu, kurā komersants turpina pakalpojuma sniegšanu.

1.3. nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus nomas maksas samaksas kavējuma gadījumā.

2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai nepiemērot nomas maksu lēmuma 1.1. punktā norādītajiem komersantiem.
3. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram ar rīkojumu izveidot komisiju, saņemto iesniegumu izvērtēšanai, par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās krīzes un lēmuma 2.punktā skartajās nozarēs.
4. Uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram sagatavot rīkojumus Centralizētajai grāmatvedībai par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās krīzes skartajās nozarēs, pēc lēmuma 3.punktā izveidotās komisijas lēmuma pieņemšanas.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.