58.§ Par nekustamā īpašuma “Krācītes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 11:22

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija; 2020.gada 23.aprīļa Balvu novada Domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma “Krācītes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 9.§), nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Dzieti” 2020.gada 17.septembra atskaiti un zemnieku saimniecības “Līči”, reģ. Nr. 43201013322, juridiskā adrese “Līči”, Kubulu pagasts, Balvu novads, īpašnieka J.A. 2020.gada 18.marta iesniegumu, 2020.gada 19.novembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Krācītes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, kas sastāv no zemes vienības 0.7215 ha platībā, kadastra Nr.3858 006 0662 (kadastra apzīmējums 3858 006 0662) saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 1193 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit trīs euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krācītes”, Kubulu pagastā, Balvu novadā, izsoles noteikumus (pielikums).
4. Uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.

1. pielikums
2. pielikums