60.§ Par kustamās mantas, kartupeļu racēja (divrindu), inventāra Nr.321006, atsavināšanu par brīvu cenu

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 11:26

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu, 7.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ja lēmumā par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu, 32.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu, 37.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusi bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro un sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga, 2019.gada 28.novembra Balvu novada domes lēmumu “Par Balvu novada pašvaldības kustamo mantu nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.17,8.§) un ņemot vērā 2020.gada 30.jūnija Balvu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumu par ierosinājumu kustamo mantu pārdot par brīvu cenu (protokols Nr.14, 6.§), 2020.gada 19.novembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Sandis Puks, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Noteikt kustamās mantas – kartupeļu racēja (divrindu), inventāra Nr.321006, atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt kustamās mantas pārdošanas cenu EUR 416.00 (četri simti sešpadsmit euro).
3. Publicēt sludinājumu par kustamās mantas - kartupeļu racēja (divrindu), inventāra Nr.321006, pārdošanu pa brīvu cenu pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Ziemeļlatgales laikrakstā “Vaduguns”, nosakot, ka pieteikums par kartupeļu racēja (divrindu), inventāra Nr.321006, pirkšanu iesniedzams Balvu novada pašvaldībā Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
4. Ja piecu dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.
5. Apstiprināt kustamās mantas, kartupeļu racēja (divrindu), inventāra Nr.321006, izsoles noteikumus (Pielikums).
6. Ja piecu dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, uzdot organizēt izsoli Balvu novada pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
7. Ja piecu dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās viens pircējs, uzdot Vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot kustamās mantas – kartupeļu racēja (divrindu), inventāra Nr.321006, pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu.
8. Uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai veikt lēmuma 1.punktā minētā kartupeļu racēja (divrindu), inventāra Nr.321006, noņemšanu no uzskaites.
9. Ja piecu dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas nav pieteicies neviens pircējs, uzdot Tilžas vidusskolas direktorei Guntai Rižajai lēmuma 1.punktā minēto kartupeļu racēju (divrindu), inventāra Nr.321006, nodot metāllūžņu pārstrādes uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Balvu novada pašvaldības budžetā.
10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram.
11. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pielikums