67.§ Par kustamās mantas, vieglās automašīnas VW SHARAN, valsts reģistrācijas numurs EJ7428 norakstīšanu

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 10:43

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustāmo mantu un ņemot vērā sertificēta vērtētāja SIA “Dzieti” 2020.gada 28.oktobra vērtējumu, 2020.gada 19.novembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Inta Kaļva, Vilnis Dzenis, Tālis Korlašs, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atļaut norakstīt Balvu novada pašvaldībai piederošu vieglo automašīnu VW SHARAN, valsts reģistrācijas numurs EJ7428, reģistrācijas apliecības Nr.AF0047520, izlaiduma gads 2001, atlikusī bilances vērtība EUR 0.00 (nulle euro 00 centi)
2. Uzdot Balvu kultūras un atpūtas centra direktorei A. Strapcānei veikt lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
3. Lēmuma 1.punktā minēto transportlīdzekli realizēt metāllūžņu pārstrādes uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Balvu novada pašvaldības budžetā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram un Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim.