69.§ Par debitora parāda dzēšanu dzīvokļa īpašumam Dārza ielā 12A-12, Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 10:45

Izskatot Bērzpils pagasta pārvaldes vadītājas B. Bogdanes, 2020.gada 10.septembra iesniegumu Nr. BPP/2020/1.6/51N, kurā lūdz dzēst dzīvokļa īpašuma Dārza ielā 12A-13, Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, komunālo pakalpojumu parādu, jo M.T. miris 2013.gada 15.novembrī un pamatojoties uz 2016.gada 21.janvāra Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2016 “Grāmatvedības uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā” 170.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem, 2020.gada 19.novembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Inta Kaļva, Vilnis Dzenis, Tālis Korlašs, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Dzēst M.T., personas kods ***, parādu par dzīvokļa Nr.13 Dārza ielā 12A, Bērzpilī, Bērzpils pagastā, Balvu novadā parādu par saņemtajiem pakalpojumiem (apkuri) EUR 4304.27 (četri tūkstoši trīs simti četri euro, 27 centi) apmērā.
2. Uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim veikt debitora parāda dzēšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.