70.§ Par debitora parāda dzēšanu Sociālajam dienestam

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 10:48

Izskatot Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas p.i. Ligitas Zelčas, 2020.gada 26.oktobra iesniegumu Nr. SD/2020/1-10.1/980/N, kurā lūdz dzēst Ē.B., personas kods ***, komunālo pakalpojumu parādu, jo Ē.B. miris 2019.gada 22.martā un dzēst I.Z., personas kods ***, komunālo pakalpojumu parādu, jo I.Z. miris 2019.gada 15.augutsā un pamatojoties uz 2016.gada 21.janvāra Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.1/2016 “Grāmatvedības uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā” 170.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem un ņemot vērā 2020.gada 2.novembra Latvijas zvērinātu notāru padomes vēstuli Nr.01-10/1448 (reģistrēta pašvaldībā 2020.gada 2.novembrī. Nr.BNP/2020/3.3/3099/SJUR), kurā teikts, ka Ē.B. un I.Z. kā mantojuma atstājējs, nav reģistrēts mantojumu reģistrā un neviens zvērināts notārs nav paziņojis par mantojuma lietas uzsākšanu, 2020.gada 19.novembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Inta Kaļva, Vilnis Dzenis, Tālis Korlašs, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Dzēst Ē.B., personas kods ***, parādu par sociālās mājas dzīvokļa Nr.9B Daugavpils ielā 73A, Balvos, Balvu novadā parādu par komunālajiem pakalpojumiem EUR 22.38 (divdesmit divi euro un 38 centi) apmērā.
2. Dzēst I.Z., personas kods ***, parādu par sociālās mājas dzīvokļa Nr.15B Daugavpils ielā 73A, Balvos, Balvu novadā parādu par komunālajiem pakalpojumiem EUR 70.86 (septiņdesmit euro un 86 centi) apmērā.
3. Uzdot Balvu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajam grāmatvedim veikt debitora parāda dzēšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.