71.§ Par Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” izņemšanu no Masu informācijas līdzekļu reģistra

Kategorija: 26.11.2020., Protokols Nr.17
Pirmdiena, 07 Decembris 2020
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07 Decembris 2020 10:49

Pamatojoties uz likumā „Par pašvaldībām” 14.1 pantu, kas nosaka, ka pašvaldības informatīvo izdevumu var izdot vienreiz mēnesī un tas ir bezmaksas, un ka pašvaldības informatīvajā izdevumā var publicēt tikai tāda veida informāciju, kas ir noteikta likuma 6. pantā – par pašvaldību funkciju izpildi, un likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” pārejas noteikumu trešo punktu, kas nosaka, ka pašvaldības un to iestādes līdz 2020. gada 31. decembrim iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistram par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra, 2020.gada 19.novembra Finanšu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Ināra Ņikuļina, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Aija Mežale, Anita Petrova, Inta Kaļva, Vilnis Dzenis, Tālis Korlašs, Sandra Kindzule), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Izbeigt masu informācijas līdzekļa “Balvu Novada Ziņas” darbību.
2. Izņemt Balvu novada pašvaldības informatīvo izdevumu “Balvu Novada Ziņas” no Masu informācijas līdzekļu reģistra līdz 2020.gada 31.decembrim.
3. Turpināt izdot Balvu novada pašvaldības informatīvo izdevumu “Balvu Novada Ziņas” atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” noteiktajām prasībām.
4. Uzdot Sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļai veikt minētās darbības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” izņemšanai no Masu informācijas līdzekļu reģistra LR Uzņēmumu reģistrā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.