1.§ Par Antona Trupāna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 14:08

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība sociālos pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 9.panta 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, minētā likuma 8.panta 4.punktu, kas nosaka, ka, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, un Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Ievietot Antonu Trupānu, personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta***, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – Balvu novada pašvaldības „Pansionāts ”Balvi””.

2. Segt uzturēšanās izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā - Pansionāts ,,Balvi’’ no Balvu novada pašvaldības budžeta „Pansionāta „Balvi”” finansēšanai paredzētajiem līdzekļiem.

3. Slēgt trīspusēju līgumu starp klientu Antonu Trupānu, „Pansionātu „Balvi”” un Balvu novada pašvaldību par uzturēšanās izdevumu apmaksu.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei