3.§ Par grozījumiem Tilžas internātpamatskolas nolikumā

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 14:11

    Izskatot Tilžas internātpamatskolas 2010.gada 25.novembra iesniegumu „Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības Tilžas internātpamatskolas nolikumā”, un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, Izglītības likuma 22.panta 1.punktu, kas nosaka, ka valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot uzņēmumus un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīviem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs, un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT:PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav,ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

Izdarīt Tilžas internātpamatskolas nolikumā šādus grozījumus:

1.Papildināt nolikuma trešās nodaļas 9.punktu  ar  9.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.7. pirmskolas izglītības programmu, izglītības programmas kods 01011111.”.

      2. Papildināt nolikuma sestās nodaļas 14.punktu ar 14.15., 14.16. un 14.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

„14.15. Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas.

  14.16. Kvalifikācijas prakses veikšanas reglaments.

  14.17.  Ziedojumu un dāvinājumu kārtība.” .

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei