5.§ Par saistošo noteikumu NR.19 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” pieņemšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 17:40

    Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, kurā paredzēts, ka tikai dome var noteikt pilsētas un novada simboliku, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus arī citos likumos paredzētajos gadījumos un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.punktu, kurš dod pašvaldībai tiesības savā administratīvajā teritorijā uzlikt nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu, un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.19 “Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” projektu (pielikumā).
  2. Pieņemt zināšanai saistošo noteikumu Nr.19 “Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” paskaidrojuma rakstu (pielikumā).
  3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM).
  4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no RAPLM publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Balvu Novada Ziņas”, māja lapā www.balvi.lv un izlikt redzamā vietā Balvu novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs, ja RAPLM atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai atzinumu pašvaldība no RAPLM mēneša laikā nav saņēmusi.
  5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Balvu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Balvu Novada Ziņas”.

Pielikumā:

1.      2010.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.19 „Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” uz 9 lapām.

2.      Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 “Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku” paskaidrojuma raksts uz 1 lapas.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei