6.§ Par adrešu likvidāciju un apstiprināšanu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 14:32

    Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 26.10.2010. vēstuli Nr. 10-03-V/93 „Par adrešu datu sakārtošanu” un, pamatojoties uz  LR 1994.gada 19.maija likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2009.gada 3.novembra LR MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 5.punktu, kas nosaka, ka adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība, 2.10.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir apbūvei paredzēta zemes vienība, un 12.punktu, kas nosaka, ka novadu pagastu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1.  Likvidēt adreses zemes vienībām, jo nav adresācijas objekta:

1.1.  Partizānu iela  27A, Balvi;

1.2.  Vidzemes iela  2A, Balvi;

1.3.  Skolas iela  93C, Balvi;

1.4.  Brīvības iela  138A, Balvi;

1.5.  Ezera iela  46, Balvi;

1.6.  Ezera iela  52, Balvi;

1.7.  Ezera iela  52A, Balvi;

1.8.  Ezera iela  52B, Balvi;

1.9.  „Alksnāji”, Kārklinieki, Balvu pagasts;

1.10.        „Novadi”, Kārklinieki, Balvu pagasts;

1.11.        „Ancīši 1”, Kārklinieki, Balvu pagasts;

1.12.        „Matīsi”, Kārklinieki, Balvu pagasts;

1.13.        „Ezermalas”, Verpuļeva, Balvu pagasts;

1.14.        „Tikaiņi”, Āžudambis, Balvu pagasts;

1.15.        „Aizupe”, Dzeņulauza, Balvu pagasts;

1.16.        „Kursīši”, Kārklinieki, Balvu pagasts;

1.17.        „Lībieši”, Naudaskalns, Balvu pagasts;

1.18.        „Ozolzīles”, Mēķi, Balvu pagasts;

1.19.        „Pumpuri 1”, Mēķi, Balvu pagasts;

1.20.        „Ozolnieki”, Ozolsala, Balvu pagasts;

1.21.        „Zeltači”, Reči, Balvu pagasts;

1.22.        „Vecmājas”, Vaņki, Balvu pagasts;

1.23.        „Ausekļi”, Centramuiža, Balvu pagasts;

1.24.        „Gobās”, Centramuiža, Balvu pagasts;

1.25.        „Groziņi”, Centramuiža, Balvu pagasts;

1.26.        „Kārkliņi”, Centramuiža, Balvu pagasts;

1.27.        „Kaudzītes”, Centramuiža, Balvu pagasts;

1.28.        „Surikova”, Centramuiža, Balvu pagasts;

1.29.        „Vārpiņas”, Kārklinieki, Balvu pagasts;

1.30.        „Caunītes”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts;

1.31.        „Krišjāņi”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts;

1.32.        „Līvāni 7”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts;

1.33.        „Mežupe”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts;

1.34.        „Vītoli”, Vītoli, Krišjāņu pagasts;

1.35.        „Bērzu Druva”, Vakšenieki, Krišjāņu pagasts;

1.36.        „Mežlejas”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts;

1.37.        „Mežlejas”, Naglīši, Krišjāņu pagasts;

1.38.        „Irbītes”, Krampiņas, Krišjāņu pagasts;

1.39.        „Fabriki”, Gobusala, Kubulu pagasts;

1.40.        „Briežudārzi”, Sita, Kubulu pagasts;

1.41.        „Oši”, Sita, Kubulu pagasts;

1.42.        „Ilgaiši”, Vladimirova, Kubulu pagasts;

1.43.        „Ilgaišu mājas”, Vladimirova, Kubulu pagasts;

1.44.        „Rasmas ”, Fabrika, Kubulu pagasts;

1.45.        „Atmiņu mājas”, Fabrika, Kubulu pagasts;

1.46.        Skolas iela 9, Balvu stacija, Kubulu pagasts;

1.47.        „Pļavpureņi”, Pelnupe, Kubulu pagasts;

1.48.        „Esmeraldova”, Esmeraldova, Kubulu pagasts;

1.49.        „Bērzupļavas”, Liepava, Kubulu pagasts;

1.50.        „Rācenāji”, Bonifacova, Bērzpils pagasts;

1.51.        „Kauliņu mājas”, Bonifacova, Bērzpils pagasts;

1.52.        „Lauki”, Bonifacova, Bērzpils pagasts;

1.53.        „Sola”, Bonifacova, Bērzpils pagasts;

1.54.        „Kreimenes”, Gribkova, Bērzpils pagasts;

1.55.        Stacijas iela 9, Bērzpils, Bērzpils pagasts;

1.56.        „Ābeļkalns”, Bērzpils, Bērzpils pagasts;

1.57.        Dārza iela 7A, Bērzpils, Bērzpils pagasts;

1.58.        Skolas iela 3, Bērzpils, Bērzpils pagasts;

1.59.        „Cīrulīši”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts;

1.60.        „Romāni”, Egļuciems, Lazdulejas pagasts;

1.61.        „Pēternieki”, Petrovka, Lazdulejas pagasts;

1.62.        „Petrovka”, Petrovka, Lazdulejas pagasts;

1.63.        „Strazdāji”, Petrovka, Lazdulejas pagasts;

1.64.        „Vanagi”, Egļeva, Lazdulejas pagasts;

1.65.        „Alksnāji”, Medveževka, Lazdulejas pagasts;

1.66.        „Čiekuri”, Fricevka, Lazdulejas pagasts;

1.67.        „Ābelītes”, Dukuļeva, Lazdulejas pagasts;

1.68.        „Atmatas”, Dukuļeva, Lazdulejas pagasts;

1.69.        „Guntari”, Avikši, Lazdulejas pagasts;

1.70.        „Zobukalns”, Zobukalns, Lazdulejas pagasts;

1.71.        „Akmeņkalni”, Egļeva, Lazdulejas pagasts;

1.72.        „Zaķusala”, Egļeva, Lazdulejas pagasts;

1.73.        „Svēteļi”, Svēteļi, Lazdulejas pagasts;

1.74.        „Auseklītis”, Priedes, Lazdulejas pagasts;

1.75.        „Akmeņpurvā”, Mežarijas, Tilžas pagasts;

1.76.        „Krastkalni”, Akmeņrūči, Tilžas pagasts;

1.77.        „Ezerupītes”, Dievžeikari, Tilžas pagasts;

1.78.        „Bērzi”, Mēneši, Tilžas pagasts;

1.79.        „Bērzusalas”, Rutkova, Tilžas pagasts;

1.80.        „Jaunkļaviņi”, Siltene, Tilžas pagasts;

1.81.        „Mazupmaļi”, Mežarijas, Tilžas pagasts;

1.82.        „Oliņi”, Siltene, Tilžas pagasts;

1.83.        „Oliņi”, Barbāni, Tilžas pagasts;

1.84.        „Zaļmeži”, Robežnieki, Tilžas pagasts;

1.85.        „Lejupītes”, Raicene, Tilžas pagasts;

1.86.        „Jaunoši”, Petrovka, Tilžas pagasts;

1.87.        „Šķiriņi”, Petrovka, Tilžas pagasts;

1.88.        „Mēriņi”, Toki, Tilžas pagasts;

1.89.        „Mētras”, Toki, Tilžas pagasts;

1.90.        „Purviņi”, Zvaigznes, Tilžas pagasts;

1.91.        „Viesturi”, Rutkova, Tilžas pagasts;

1.92.        Lazdu iela 8 , Tilža, Tilžas pagasts;

1.93.        „Jaunakmeņrūči” , Degumnieki, Tilžas pagasts;

1.94.        Kalnu iela 7 , Tilža, Tilžas pagasts;

1.95.        Raiņa iela 22 , Tilža, Tilžas pagasts;

1.96.        Pārupes iela 9 , Tilža, Tilžas pagasts;

1.97.        Pārupes iela 2 , Tilža, Tilžas pagasts;

1.98.        „Atmatas”, Dambīši, Vectilžas pagasts;

1.99.        „Pieupīte”, Vectilža, Vectilžas pagasts;

1.100.    „Akmeņkrasts”, Sudarbe, Vectilžas pagasts;

1.101.    „Aronijas”, Sudarbe, Vectilžas pagasts;

1.102.    „Kalnāres”, Sudarbe, Vectilžas pagasts;

1.103.    „Vīksniņi”, Sudarbe, Vectilžas pagasts;

1.104.    „Vārtiņi”, Doburūcis, Vectilžas pagasts;

1.105.    „Circeņi”, Krutova, Vectilžas pagasts;

1.106.    „Ozolsala”, Krutova, Vectilžas pagasts;

1.107.    „Rītausma”, Krutova, Vectilžas pagasts;

1.108.    „Ezeri”, Lauzas, Vīksnas pagasts;

1.109.    „Viesturi”, Mežārija, Vīksnas pagasts;

1.110.    „Krūmi”, Ukraina, Vīksnas pagasts;

1.111.    „Rūķīši”, Ukraina, Vīksnas pagasts;

1.112.    „Vīnogas”, Strauti, Vīksnas pagasts;

1.113.    „Apšumala”, Miezāji, Vīksnas pagasts;

1.114.    „Grīšļi”, Miezāji, Vīksnas pagasts;

1.115.    „Irbīte”, Makšinava, Vīksnas pagasts;

1.116.    „Lazduleja”, Kuprava, Vīksnas pagasts;

1.117.    „Ukraina”, Dampadruva, Vīksnas pagasts;

1.118.    „Stradiņi”, Augstābirzs, Vīksnas pagasts;

1.119.    „Laicānu skola”, Derdziņi, Vīksnas pagasts;

1.120.    „Tauras”, Derdziņi, Vīksnas pagasts;

1.121.    „Dīķmala”, Dubudeksnis, Vīksnas pagasts;

1.122.    „Dubudeksnī”, Dubudeksnis, Vīksnas pagasts;

1.123.    „Stirnas”, Vīksna, Vīksnas pagasts;

1.124.    „Stirnas”, Dubudeksnis, Vīksnas pagasts;

1.125.    „Lazdiņi”, Miezāji, Vīksnas pagasts;

1.126.    „Smiltene”, Miezāji, Vīksnas pagasts;

1.127.    „Dzintari”, Mežārija, Vīksnas pagasts;

1.128.    „Madaras”, Kuprava, Vīksnas pagasts;

1.129.    „Jaunozoli”,  Annasbirzs, Vīksnas pagasts;

1.130.    „Vītoli”,  Kačupe, Vīksnas pagasts;

1.131.    „Ielaidņi”,  Annasbirzs, Vīksnas pagasts;

1.132.    „Ezerzeme”,  Apšukalns, Vīksnas pagasts;

1.133.    „Upītes”,  Egļukalns, Vīksnas pagasts;

2.  Apstiprināt adreses zemes vienībām:

2.1.  3886 005 0058 – „Palmas”, Eglīši, Tilžas pagasts, Balvu novads;

2.2.  3886 006 0086 – „Oliņi”, Siliņi, Tilžas pagasts, Balvu novads;

2.3.  3886 006 0130 – „Krastkalni”, Kāpessils, Tilžas pagasts, Balvu novads;

2.4.  3850 002 0280 – „Ūdenstornis”, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads;

2.5.  3894 004 0191 – „Skola”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads.

 

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.

4.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei