7. § Par zemes gabala nomu

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 14:57

    Izskatot Jāņa Dimitrijeva, personas kods ***, adrese ***, 11.11.2010. iesniegumu par zemes iznomāšanu, un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2007.gada 30.oktobra LR MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības un 34.punktu, kas nosaka, ka neizpirktajai pilsētu zemei nomas maksu gadā nosaka 1,5%  apmērā no zemes kadastrālās vērtības,un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 13(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav,ATTURAS- nav,  atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta 1.daļu, jautājuma lemšanā nepiedalās Normunds Dimitrijevs, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Slēgt nomas līgumu ar Jāni Dimitrijevu par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Tilžas pagastā ar kadastra numuru 3886 004 0008 26,0 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Tilžas pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.1), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

 

    Izskatot Pētera Mārtuža, personas kods ***, adrese ***, 22.11.2010. iesniegumu, Jeļenas Jarohas, personas kods ***, adrese ***, 12.10.2010. iesniegumu, Igora Voikas, personas kods ***, adrese ***, 13.11.2010. iesniegumu, Ivetas Ivanovskas, personas kods ***, adrese ***, 26.11.2010. iesniegumu, Irēnas Začevas, personas kods ***, adrese ***, 30.11.2010. iesniegumu, Antoņinas Jēriņas, personas kods ***, adrese ***, 09.11.2010. iesniegumu, Astrīdas Andžas, personas kods ***, adrese ***, 01.12.2010. iesniegumu par zemes iznomāšanu, un, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 2007.gada 30.oktobra LR MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  kuru 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības un 34.punktu, kas nosaka, ka neizpirktajai pilsētu zemei nomas maksu gadā nosaka 1,5%  apmērā no zemes kadastrālās vērtības,un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav,ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Slēgt nomas līgumu ar Pēteri Mārtužu par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Bērzpils pagastā ar kadastra numuru 3850 003 0191 4,5 ha platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Bērzpils pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.2), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  2. Slēgt nomas līgumu ar Jeļenu Jarohu par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Bērzkalnes pagastā ar kadastra numuru 3848 004 0343 0,2 ha platībā iznomāšanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Bērzkalnes pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.3), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  3. Slēgt nomas līgumu ar Igoru Voiku par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Kubulu pagastā ar kadastra numuru 3858 006 0749 0,02 ha platībā iznomāšanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Kubulu pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.4), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  4. Slēgt nomas līgumu ar Ivetu Ivanovsku par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Kubulu pagastā ar kadastra numuru 3858 006 0266 0,02 ha platībā iznomāšanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Kubulu pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.5), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  5. Slēgt nomas līgumu ar Irēnu Začevu par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas Kubulu pagastā ar kadastra numuru 3858 006 0749 0,03 ha platībā iznomāšanu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām, saskaņā ar izkopējumu no Kubulu pagasta kadastra kartes (Pielikums Nr.6), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  6. Slēgt nomas līgumu ar Antoņinu Jēriņu par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Balvu pilsētā Daugavpils iela 62, ar kadastra numuru 3801 003 0369 1372 m2 platībā iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pilsētas kadastra kartes (Pielikums Nr.7), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Uz zemes atrodas A. Jēriņai piederošas ēkas. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  7. Slēgt nomas līgumu ar Astrīdu Andžu par Balvu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Balvu pilsētā Baznīcas iela 33A, ar kadastra numuru 3801 004 0305, 897 m2 platībā iznomāšanu, saskaņā ar izkopējumu no Balvu pilsētas kadastra kartes (Pielikums Nr.8), kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Zemes nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
  8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes vadītājam Sandim Pukam.
  9. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā   Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei