9.§ Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Balvu pilsētā

Kategorija: 16.12.2010., Protokols Nr.22
Otrdiena, 21 Decembris 2010
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 21 Decembris 2010 14:58

    Pamatojoties uz LR 2002.gada 17.oktobra likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā, un LR MK 2009.gada 29.septembra noteikumu Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršruta ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” 2.un 3.pielikumu, un Tautsaimniecības un vides komitejas 2010.gada 9.decembra atzinumu,

    ATKLĀTI BALSOJOT: PAR- 14(Jānis Trupovnieks, Ināra Ņikuļina, Andris Kazinovskis, Sarmīte Cunska, Ivans Baranovs, Sandis Puks, Egons Salmanis, Normunds Dimitrijevs, Raimonds Bombāns, Anita Petrova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš, Aivars Kindzuls, Pēteris Ozoliņš),  PRET- nav, ATTURAS- nav,  Balvu novada Dome NOLEMJ:

1. Atzīt par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemi Balvu pilsētā:

 1.1.  Valsts autoceļa P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) posmu no 32,5 km līdz 35,6 km, 3,1 km kopgarumā – Brīvības iela (kadastra apzīmējums 3801 002 0176), Partizānu iela (kadastra apzīmējums 3801 002 0185), Stacijas iela (kadastra apzīmējums 3801 001 0379);

 1.2.  Valsts autoceļa P47 Balvi - Kapūne posmu no 0 km līdz 1,4 km, 1,4 km kopgarumā – Bērzpils iela (kadastra apzīmējums 3801 004 0438);

1.3. Valsts autoceļa V490 Balvi - Kuprava posmu no 0 km līdz 0,5 km, 0,5 km kopgarumā – Krasta iela (kadastra apzīmējums 3801 001 0387).

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās pārvaldes   vadītājam Sandim Pukam.

3.Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā  Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Balvu Novada Ziņas jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei